دفن صدیقه کبری س

تـا عـلــی ماهَـش بـه ســوی قبـــر بُرد
مـاه،رخ از شــرم، پـشـت ابـــــر بُرد

آرزوهــا را عـلــی در خــــاککـــرد
خـاک هــم گـویی گــریبـان چاک کرد

زد صــدا: ای خــاک،جـانـانــم بگیــر
تــن نـمـانــده هیـچ از او، جـانـــم بگیر

نــاگــهـان بـر یــاری دســــت خــــــدا
دسـتــی آمـد، همچو دستمصـطـفــی

گـوهــرش را از صــدف، دریا گرفت
احـمــــد از دامـاد خـود،زهــرا گرفت

گـفـتـش ای تـاج ســر خیــل رُسُــــــــل
وی بَــر تـــوخُــرد، یکسر جزء و کل

از مــن ایــن آزرده جـانـــت رابـگـیـر
بـازگــردانــدم، امـانــت را بـگیــــــــــر

بــار دیــگر،هـدیـه ی داور بـگـیــــــــر
کــوثـــرت از سـاقــــی کـوثــــــــر بگیر

مــی کِـشــد خجلــت عـلــی از محضـرت
یــاس دادی، می دهد نیلوفــرت

علیانسانی

/ 0 نظر / 14 بازدید